AFRW12-1型跌落式熔断器

AFRW12-1型跌落式熔断器技术参数:

型  号 额定电压 额定电流 开断电流 冲击电压 工频耐压 爬距
AFRW121-12/100 12kV 100A 6.3kA 110kV 42kV 220mm
AFRW121-12/200 12kV 200A 8kA 110kV 42kV 220mm
AFRW121-15/100 15kV 100A 6.3kA 125kV 45kV 320mm
AFRW121-15/200 15kV 200A 8kA 125kV 45kV 320mm
AFRW121-24/100 24kV 100A 6.3kA 150kV 65kV 520mm
AFRW121-24/200 24kV 200A 8kA 150kV 65kV 520mm
AFRW121-33/100 33kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 660mm
AFRW121-33/200 33kV 200A 8kA 170kV 70kV 660mm
AFRW121-36/100 36kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 720mm
AFRW121-36/200 36kV 200A 8kA 170kV 70kV 720mm
AFHRW121-12/100 12kV 100A 6.3kA 110kV 42kV 380mm
AFHRW121-12/200 12kV 200A 8kA 110kV 42kV 380mm
AFHRW121-24/100 24kV 100A 6.3kA 150kV 65kV 540mm
AFHRW121-24/200 24kV 200A 8kA 150kV 65kV 540mm
AFHRW121-33/100 33kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 720mm
AFHRW121-33/200 33kV 200A 8kA 170kV 70kV 720mm

**H代表复合型跌落式熔断器,无则代表瓷跌落式熔断器