RW12F型跌落式熔断器(带灭弧罩)

RW12F型跌落式熔断器(带灭弧罩)-浙江恩彼迈电气有限公司

RW12F型跌落式熔断器技术参数:

型  号 额定电压 额定电流 开断电流 冲击电压 工频耐压 爬距
RW12-12F/100 12kV 100A 6.3kA 110kV 42kV 220mm
RW12-12F/200 12kV 200A 8kA 110kV 42kV 220mm
RW12-15F/100 15kV 100A 6.3kA 125kV 45kV 320mm
RW12-15F/200 15kV 200A 8kA 125kV 45kV 320mm
RW12-24F/100 24kV 100A 6.3kA 150kV 65kV 520mm
RW12-24F/200 24kV 200A 8kA 150kV 65kV 520mm
RW12-33F/100 33kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 660mm
RW12-33F/200 33kV 200A 8kA 170kV 70kV 660mm
RW12-36F/100 36kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 720mm
RW12-36F/200 36kV 200A 8kA 170kV 70kV 720mm
HRW12-12F/100 12kV 100A 6.3kA 110kV 42kV 380mm
HRW12-12F/200 12kV 200A 8kA 110kV 42kV 380mm
HRW12-24F/100 24kV 100A 6.3kA 150kV 65kV 540mm
HRW12-24F/200 24kV 200A 8kA 150kV 65kV 540mm
HRW12-33F/100 33kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 720mm
HRW12-33F/200 33kV 200A 8kA 170kV 70kV 720mm

**H代表复合型跌落式熔断器,无则代表瓷熔断器

**F代表拉负荷型跌落式熔断器(带灭弧罩),无则代表普通跌落式熔断器